Muhabura

Muhabura Diocese

Bishop: The Rt. Rev. Cranmer Mugisha

Muhabura Diocese
P. O. Box 22
KISORO
+256 712 195 891
cranhopmu@yahoo.co.uk